artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbestedingen van “vloer en tegelwerken”, zowel inzake koop, verkoop als de uitvoering van het werk. Artikel 2: Offertes 2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Prijsopgaven zijn en blijven geldig gedurende 30 dagen na de aanbieding. Na het verstrijken van deze termijn zal het aanbod vervallen. 2.2. De door “vloer en tegelwerken” geofferde prijs is gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheid x-aantal m2’s. Als er blijkt dat de versterkte metingen niet correct blijkt te zijn of misrekend zijn, is “vloer en tegelwerken” gerechtigd nadat de werkelijke toestand ter plaatse is ontdekt, de daadwerkelijk geplaatste m2’s te factureren. 2.3. Een offerte wordt slechts definitief bindend na ondertekening en/of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever. Artikel 3: Termijn 3.1. De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door “vloer en tegelwerken” worden vastgesteld maar de uitvoeringstermijn waarbinnen het werk klaar zal zijn binden “vloer en tegelwerken” op geen enkele wijze. 3.2. De opdrachtgever wordt behoudens andere overeenkomst 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte gebracht. Artikel 4: Annulering van de overeenkomsten Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet wenst na te komen en zijn opdracht intrekt, is hij direct opeisbare vergoeding verschuldigd van: 4.1. 20% van de totale koop en aanneemsom indien hij zijn opdracht intrekt voordat hem is aangezegd dat op de in de artikel 3.2. bedoelde termijn van 14 dagen met de werkzaamheden een aanvang zal worden gemaakt. 4.2. 50% van de totale koop en aanneemsom indien hij zijn opdracht intrekt nadat bovenstaande aanzegging heeft plaatsgevonden en nog niet met de werkzaamheden een aanvang is gestart. 4.3. 100% van de totale koop en aanneemsom indien de werkzaamheden een aanvang is gestart, zonder dat “vloer en tegelwerken” alsnog tot verdere uitvoering van een overeenkomst zal zijn gehouden. De overeenkomst zal zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden zijn lastens de opdrachtgever. 4.4. Als er tijdens de werkzaamheden een probleem wordt ontdekt, dan wordt de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Als dit tot enige vertraging leidt aan de kant van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding van 700€/dag verschuldigd aan “vloer en tegelwerken” totdat  “vloer en tegelwerken” zijn werkzaamheden kan hervatten. 4.5. “vloer en tegelwerken” is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van “vloer en tegelwerken” kan worden gevergd. Artikel 5: Materialen Alle materialen worden geleverd en verwerkt door de aannemer indien anders overeengekomen. In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van een stijging van de prijzen van materialen, grondstoffen etc. is deze kost ten laste van de opdrachtgever en is “vloer en tegelwerken” gerechtigd om deze meerprijs aan te rekenen aan de opdrachtgever. Artikel 6: Wijzigingen Elk verschil tussen de bouwplannen en/of de documenten en/of foto’s in ons bezit, die gediend hebben voor de opstelling van onze offerte en de werkelijke toestand ter plaatse zal aanleiding geven tot prijsherziening. Artikel 7: Vergunningen De opdrachtgever is verantwoordelijk en zorgt vóór aanvang van de werken voor alle officiële vergunningen, aanvragen voor containers/toilet op straat indien nodig, parkeerverboden etc. De kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever. Artikel 8: Aansprakelijkheid 8.1. “vloer en tegelwerken” is aansprakelijk voor de schade ontstaan door het onjuist uitvoeren van de hem opgedragen werkzaamheden. 8.2. Uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storm en andere abnormale weersomstandigheden, door chemische stoffen en verder voor schade ontstaan door toedoen van vogels, katten of andere dieren en ongedierte, schade ontstaan door plantengroei of veroorzaakt door derden of de opdrachtgever. 8.3. Als een oude vloer/oprit/tegels gesloopt wordt zal “vloer en tegelwerken” de situatie onder deze bekijken en of er meerwerk is door onderliggende gebreken.  Wanneer er onderliggende schade zijn of schades ten gevolgen van de afbraak oude delen , kan men “vloer en tegelwerken” niet aansprakelijk stellen. 8.4. “vloer en tegelwerken” is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan tuinen, terrassen, tuinmeubelen enz. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te zorgen voor zijn eventuele bescherming. De aannemer zal echter met de grootste zorg te werk gaan. 8.5. Beplanting en grasperken kunnen beschadigd worden bij de werkzaamheden aan paden terrassen opritten en afvoer vuil. wanneer deze de toegang tot het dak beperken. “vloer en tegelwerken” kan voor de schade aan bovenvermelde niet aansprakelijk gesteld worden. 8.6. “vloer en tegelwerken” is niet verantwoordelijk voor de achtergebleven puindeeltjes tussen de struiken, bloembedden, planten etc. na de uitgevoerde opkuis van de werf. 8.7. “vloer en tegelwerken” is niet aansprakelijk voor schade aan plafonds, wanden, vloeren, hout en/of dergelijke al dan niet afkomstig van de door “vloer en tegelwerken” uitgevoerde werken. 8.8. “vloer en tegelwerken” is niet aansprakelijk voor onvermijdelijke haarscheurtjes in het cement van de voegen die groter zijn dan 0.5mm.

8.9. De opdrachtgever wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat bij zelf voorziene van materialen zoals tegels, klinkers, wandtegels de garantie niet onder JS valt maar ten laste van de opdrachtgever

8.10. Na uitvoering van onze werken, zelfs gedeeltelijk, is de toegang tot het werfgedeelte voor een derde en /of de opdrachtgever verboden behalve voor onze aangestelde. Wij verwerpen elke eis tot schadevergoeding voor schade aangebracht door het niet naleven van deze regel. 8.11. Iedere aansprakelijkheid van “vloer en tegelwerken” is beperkt tot een bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan “vloer en tegelwerken” aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is. Indien de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25% van de aanneemsom, de BTW daarvan uitgezonderd. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien “vloer en tegelwerken” aansprakelijk is voor de fouten van medewerkers, door “vloer en tegelwerken” ingeschakelde derden en/of door het onjuist uitvoeren van de hem opgedragen werkzaamheden, en/of voor het gebruik bij de uitvoering van de werkzaamheden van niet geschikte materialen, behoudens opzet en/of grove schuld. Artikel 9: Garantie 9.1. “vloer en tegelwerken” staat in voor de uitvoering van een door haar aangenomen en uitgevoerd werk, alsmede door de best mogelijke kwaliteit van de door haar gebruikte materialen. “vloer en tegelwerken” verbindt zich het werk uit te voeren volgens de regels van de kunst en gangbare wetten en kennis in belgie . 9.2. “vloer en tegelwerken” verleent de garantie van 10 jaar na uitvoering van de werken. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de garantie slechts kan verleend worden mits de ondergrond en andere factoren als vocht en slecht geplaatste bouwconstructies niet de gevolgen zijn. Eveneens wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de garantie van 10 jaar na uitvoering der werken als de volledige betegeling/chape is aangebracht door “vloer en tegelwerken” artikel 11. 9.3. Geen garantie wordt geleverd:  Op reparatie en/of renovatiewerk – Op kleur en/of verkleuring – Op haarscheurtjes in het cement van de voeg en of aansluitingen dorpels indien niet door ons geplaatst 9.4. De garantie vervalt: – Als een derde reparaties of andere werkzaamheden heeft uitgevoerd, volgens artikel 11 van deze voorwaarden; – Indien de gebruiker nalaat om vloeren te beschermen tijdens de bouwwerkzaamheden . Artikel 10: Prijzen en betalingen 10.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 10.2. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs indien er een prijs inclusief BTW wordt overeengekomen. 10.3. Er wordt een eerste voorschotfactuur gemaakt van 50% van de totale koop en aanneemsom bij aanvang van de werken die voldaan moet zijn minstens 3 werkdagen voor de aanvang van de werken. De tweede schijf van 25% van de totale koop en aanneemsom wordt gefactureerd bij uitvoering van 1/2 van het werk. De derde schijf wordt gefactureerd bij het einde van het werk en moet voldaan zijn binnen 5 werkdagen. Bij laattijdige betaling van de tweede schijf van 25% behoudt de aannemer het recht om een volledige betaling te eisen voordat de werken verder worden gezet onverminderde rechten en vorderingen. Bedragen kleiner dan 10.000 euro worden in twee schijven verdeeld namelijk 50% van de totale koop en aanneemsom bij aanvang van de werken die voldaan moet zijn minstens 3 werkdagen voor de aanvang van de werken en de resterende 50% – bij het einde van het werk en moet voldaan zijn binnen 5 werkdagen of indien anders overeengekomen in één betaling-werken van een dag dienen de dag zelf cash voldaan te worden. 10.4. Iedere laattijdige betaling brengt van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een interest op van 1% per maand. Bovendien zal het bedrag van de factuur, bij in gebreke blijven te betalen, conventioneel verhoogd worden met 15% met een minimum van 100 euro voor alle kosten en schade aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar. 10.5. Bij laattijdige betaling behoudt “vloer en tegelwerken” het recht voor de werken stop te zetten op eenvoudige kennisgeving bij aangetekende brief en om alle bewarende maatregelen te nemen op de kosten van de opdrachtgever en onverminderde rechten en vorderingen. De aannemer bepaalt zelf de nieuwe termijn van het hervatten van de werken, zonder hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Artikel 11: Onderhoud De opdrachtgever is ervan op de hoogte gebracht dat de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer “vloer en tegelwerken” van toepassing is in zover het nodige wordt gedaan door de opdrachtgever voor het normaal omgaan met de geplaatste materialen, en waarbij schade door toedoen van andere materialen niet onder garantie vallen vb vallende hamer enzovoort. Artikel 12: Klachten Eventuele klachten betreffende de uitvoering van de werken dienen bij de oplevering schriftelijk worden vermeld op het proces-verbaal van de definitieve oplevering. Artikel 13: Bevoegdheid In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd. Artikel 14: Privacy beleid De verstrekte persoonsgegevens zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie en/of facturatie), waar noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, indien noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of indien noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.